Управни одбор Викимедијине заједнице Републике Српске

Извор: Викимедијина заједница Републике Српске

Управни одбор је извршни орган Викимедијине заједнице Републике Српске, који се стара о спровођењу циљева Удружења утврђеним Статутом. Управни одбор има најмање 3, а највише 7 чланова. Тренутно, Управни одбор Викимедијине заједнице Републике Српске чини 5 чланова.

Чланови

Дужности

Управни одбор:

  • припрема сједнице Скупштине;
  • припрема и предлаже измјене Статута и других аката које доноси Скупштина;
  • спроводи политику, закључке и друге одлуке донесене од стране Скупштине;
  • управља имовином Заједнице;
  • подноси финансијски извјештај и извјештај о раду Заједнице;
  • врши друге послове одређене Статутом.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.