Саопштење/Велико фото-такмичење Трагом душе 2017

Извор: Викимедијина заједница Републике Српске


TDLOGO.png

Trace of Soul 2017 is a public photography competition being held for the third year of a with single goal of collecting as many photographs as possible of natural and immovable cultural heritage situated on the territory of Republic of Srpska – one of two equal entities in Bosnia and Herzegovina. Competition has been organized by Wikimedia Community of the Republic of Srpska and the main idea is to promote and popularize natural, historical and cultural heritage of this area via Internet and, at the same time, to increase fund of free photographs in Wikimedia repository and creation of Wikipedia content directly related with cultural and natural heritage of Republic of Srpska. Competition is held on local level between 1st of August until 30th of September 2017. and is modeled on similar competitions Wiki Loves Earth and Wiki Loves Monuments.

How can I participate?

 • Review the list and inform yourself on natural and cultural heritage you can photograph;
 • Create as many (adequate) photographs as you can or choose older ones taken by you;
 • Create an account and upload your pictures from 1. August to 30. September 2017;
 • Contact the organizational team if you require assistance or have a constructive suggestion.

For more details visit: td.wikimedia.rs.ba

Rules

Photo competition Trace of Soul is open and adapted for everyone. However, there are basic rules that must be observed and special attention should be given to recommendations and remarks.

Basic rules

 • Photography must represent cultural or natural heritage from the list, its entirety, part or a detail (see example);
 • Specific piece of cultural heritage has to be clearly indentified using the ID tags from the list (see instructions);
 • Author has to personally upload the photograph to Wikimedia Commons;
 • Author has to create an account at Wikimedia Commons using his current email address;
 • Photography has to be sent in between 1st of August (00:00) until 30th of September at (23:59) 2017;
 • Author publishes the photographs under terms of Creative Commons license;
 • One author can send unlimited number of pictures;
 • Authors can send photographs created during the time of the competition or older photographs that have not been previously publicly published;
 • Photography should depict the real image of heritage in question or one of its parts. Heavy photo editing is not recommended.

Recommendations

 • Besides obligatory ID tagging of the heritage in question, authors are encouraged to write a short description of the photography in the space provided for such purpose;
 • Authors should send original pictures or those with the highest resolution possible. Jury, in the competition period will evaluate quality of only accessible resolution. Photographs with resolution smaller than 5 megapixels can negatively influence jury decision during the process of selection and evaluation;
 • Even after competition ends, authors are encouraged to continue the use and editing of Wikimedia Commons and other Wikimedia projects.

Remarks

 • Wikimedia Commons registration using your current and actual email address is necessary due to copyright, eventual communication and technical support. Your email address will not be collected or used for other purposes;
 • All data shared during registration are not available to general public;
 • Username does not have to be your real name. In case your photography is shortlisted, you will be contacted via your username;
 • Those photographs that do not comply with general criteria of the competition may be deleted from Wikimedia Commons;
 • Photo-drawings and computer generated images representing certain piece of heritage or one of its elements are not suitable for this competition.

Rewards

All photographs sent from August 1. to September 30. shall be evaluated by jury and will be divided into two categories:

 • Category of natural heritage;
 • Category of immovable cultural and historical heritage.

Jury members will choose ten photographs from both categories. Authors of the chosen pictures will be notified on entry into the finals, that is, the category of top #10. All twenty photos will be presented during special exhibition while their authors will attend winner announcement ceremony. Prizes will be awarded at the same event. Overall prize fund is 2.400,00 BAM divided in following manner.

Natural Heritage Stationary Cultural Heritage
I prize 600 BAM I prize 600 BAM
II prize 400 BAM II prize 400 BAM
III prize 200 BAM III prize 200 BAM
TDLOGO.png

Трагом душе 2017 је јавно фото-такмичење које за циљ има прикупљање што већег броја фотографија природних и непокретних културних добара која се налазе на територији Републике Српске, једног од два равноправна ентитета државе Босне и Херцеговине. Такмичење се спроводи у организацији Викимедијине заједнице Републике Српске. Основна идеја је популаризација културно-историјског и природног насљеђа овог поднебља на интернету, као и проширивање садржаја на Википедији и Викимедијиној остави фотографијама и чланцима који представљају љепоте Републике Српске. Такмичење се одржава на локалном нивоу у периоду од 1. августа до 30. септембра 2017. године и организовано је по угледу на такмичења Вики воли Земљу и Вики воли споменике.

Како да учествујем?

 • Погледај списак и информиши се о природним и културним добрима које можеш да фотографишеш;
 • Направи што више (одговарајућих) фотографија или изабери неке старе фотографије чији си ти аутор;
 • Направи налог и отпреми своје фотографије у периоду од до 1. августа до 30. септембра 2017. године;
 • Контактирај организациони тим уколико ти је потребна помоћ или имаш предлоге.

Детаљне информације на: td.wikimedia.rs.ba

Правила

Фото-такмичење Трагом душе је отворено за све и прилагођено свима. Постоје основна правила која се морају поштовати. Такође, обратите пажњу на препоруке и напомене.

Основна правила

 • фотографија мора да представља добро са датих спискова, његову цјелину, дио или детаљ (види примјер);
 • добро мора бити јасно идентификовано коришћењем ИД ознаке са списка (погледај упутство);
 • аутор фотографије мора сам отпремити фотографију на Викимедијину оставу;
 • аутор фотографије мора да направити налог на Викимедијиној остави са својом важећом имејл адресом;
 • фотографија мора бити отпремљена у периоду од 1. августа у 00:00 ч до 30. септембра у 23:59 ч 2017. године;
 • аутор објављује своје фотографије под условима Creative Commons лиценце;
 • један аутор може отпремити неограничен број фотографија;
 • могу се отпремити фотографије направљене за вријеме трајања такмичења или фотографије старијег датума, под условом да оне нису јавно објављиване;
 • фотографија треба да представља стваран приказ добра или његовог дијела. Снажна обрада фотографије није препоручљива.

Препоруке

 • аутори се охрабрују да у дијелу за опис, поред обавезног назначавања ИД-а добра, напишу кратак опис фотографије;
 • охрабрује се отпремање оригиналне или фотографије што веће резолуције. Стручни жири оцјењује квалитет само доступне резолуције у времену оцјењивања. Фотографије резолуције мање од 5 мегапиксела могу негативно утицати на одлуку жирија у процесу селекције и оцјењивања;
 • охрабрују се аутори да наставе коришћње и уређивање Викимедијине оставе и осталих Викимедијиних пројеката и након завршетка такмичења.

Напомена

 • регистрација на Викимедијиној остави коришћењем важеће имејл адресе неопходна је због ауторских права и евентуалне комуникације и техничке подршке. Адресе се неће сакупљати и користити за друге сврхе;
 • сви подаци приликом регистрације нису јавно доступни;
 • корисничко име не мора да представља Ваше право име. У случају да Ваша фотографија уђе у ужи избор, бићете контактирани путем корисничког имена;
 • фотографије које не испуњавају опште критеријуме фото-такмичења могу бити обрисане се Викимедијине оставе;
 • фотографије „цртежи” и рачунарски генерисани радови који представљају добро или његов дио нису погодни за ово такмичење.

Награде

Све фотографије пристигле у периоду од 1. августа до 30. септембра наћи ће се пред стручним жиријем. Фотографије ће бити подиjeљене у двије категорије:

 • Категорија природних добара;
 • Категорија културно-историјских непокретних добара.

Чланови жирија ће изабрати по десет фотографија из сваке категорије. Аутори ових фотографија биће обавjештени о уласку у финале, односно у категорију најбољих 10. Свих двадесет фотографија биће представљено на посебној изложби, а њихови аутори биће позвани на свечаност проглашењa побjедника и додjеле награда.

Укупни фонд за награде износи 2.400,00 KM рапоређених на сљедећи начин:

Природна добра Непокретна културна добра
I награда 600 КМ I награда 600 КМ
II награда 400 КМ II награда 400 КМ
III награда 200 КМ III награда 200 КМ